Thông báo lịch học bù cho các buổi nghỉ lễ trong học kỳ đối với khóa 09,10!

 

 

TT Tên học phần Nhóm Họ lót Tên Ngày bù Thứ Số tiết Phòng Lý do Ghi chú
1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 02 Trần Hoàng Hạnh 04/12/17 2 123 A110 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
2 Toán rời rạc 01 Lê Thị Mai Thảo 04/12/17 2 12 A111 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
3 Quản trị học 01 Trần Ngọc Phương Thảo 04/12/17 2 123 A113 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
4 Nghệ thuật chữ 01 Phan Minh Nhật 04/12/17 2 123 B209 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
5 Kỹ thuật xử lý ảnh 01 Trần Thị Hạ Quyên 04/12/17 2 123 B210 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
6 Công nghệ phần mềm 01 Nguyễn Quang 04/12/17 2 567 A110 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
7 Mạng không dây 01 Ninh Khánh Chi 04/12/17 2 567 A113 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
8 Tiếng Anh 2 02 Phạm Trần Mộc Miêng 04/12/17 2 567 A114 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
9 Biên tập phim kỹ thuật số 01 Phan Minh Nhật 04/12/17 2 56789 B203 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
10 Sáng tác thiết kế 3 01 Lê Thị Thanh Vân 04/12/17 2 56789 B209 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
11 Nguyên lý thị giác 02 Trần Thị Thúy Ngọc 04/12/17 2 56789 B210 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
12 Thông  tin di động 01 Dương Hữu ái 04/12/17 2 6789 A111 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
13 Nguyên lý hệ điều hành 02 Đỗ Công Đức 04/12/17 2 6789 B204 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
14 Ngôn ngữ đánh dấu văn bản 01 Nguyễn Thị Hoa Huệ 04/12/17 2 6789 B208 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
15 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh) 02 Hoàng Trọng Dũng 04/12/17 2 89 SĐK Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
16 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền) 01 Nguyễn Văn Thắng 05/12/17 3 12 SBC Đối thoại sinh viên (Sáng thứ 6 ngày 06/10/17)  
17 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền) 01 Nguyễn Văn Thắng 05/12/17 3 34 SBC Khai giảng năm học (Sáng thứ 6 ngày 13/10/17)  
18 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá) 01 Nguyễn Ngọc Huy 05/12/17 3 12 SBĐ Đối thoại sinh viên (Sáng thứ 6 ngày 06/10/17)  
19 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá) 01 Nguyễn Ngọc Huy 05/12/17 3 34 SBĐ Khai giảng năm học (Sáng thứ 6 ngày 13/10/17)  
20 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 01 Nguyễn Trọng Minh 05/12/17 3 12 T3-TTSV Đối thoại sinh viên (Sáng thứ 6 ngày 06/10/17)  
21 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 01 Nguyễn Trọng Minh 05/12/17 3 34 T3-TTSV Khai giảng năm học (Sáng thứ 6 ngày 13/10/17)  
22 Kỹ thuật mạch điện tử 1 01 Dương Hữu ái 05/12/17 3 567 A111 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
23 Tiếng Anh 3 01 Võ Lê Thanh Huyền 05/12/17 3 567 A113 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
24 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 01 Nguyễn Quang 05/12/17 3 567 A114 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
25 Thực tập chuyên ngành TTĐPT 01 Phan Đăng Thiếu Hiệp 05/12/17 3 5678 B202 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
26 Khởi tạo doanh nghiệp 01 Nguyễn Thị Kiều Trang 05/12/17 3 5678 B203 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
27 Đồ họa vectơ 01 Lê Thị Bình 05/12/17 3 567 B210 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
28 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 01 Phan Minh Nhật 05/12/17 3 67 A110 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
29 Nguyên lý truyền thông 01 Trần Thị Trà Vinh 06/12/17 4 123 A111 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
30 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 04 Lương Xuân Thành 06/12/17 4 123 A112 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
31 Nguyên lý hệ điều hành 01 Đỗ Công Đức 06/12/17 4 1234 B204 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
32 Thiết kế Web 01 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 06/12/17 4 1234 B208 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
33 Photoshop (DH) 01 Lê Thị Bình 06/12/17 4 1234 B209 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
34 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền) 01 Nguyễn Văn Thắng 07/12/17 5 12 SBC Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
35 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá) 01 Nguyễn Ngọc Huy 07/12/17 5 12 SBĐ Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
36 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 01 Nguyễn Trọng Minh 07/12/17 5 12 T3-TTSV Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
37 Tiếng Anh 3 01 Võ Lê Thanh Huyền 07/12/17 5 567 A113 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
38 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 01 Nguyễn Quang 07/12/17 5 567 A112 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17) Đổi phòng từ A114 ->A112
39 Thực tập chuyên ngành TTĐPT 01 Phan Đăng Thiếu Hiệp 07/12/17 5 5678 B202 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
40 Khởi tạo doanh nghiệp 01 Nguyễn Thị Kiều Trang 07/12/17 5 5678 B203 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
41 Flash (ĐH) 01 Võ Thành Thiên 07/12/17 5 5678 B209 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
42 Đồ họa vectơ 01 Lê Thị Bình 07/12/17 5 567 B206 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17) Đổi phòng từ B210->B206
43 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 01 Phan Minh Nhật 07/12/17 5 67 A110 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
44 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 02 Trần Hoàng Hạnh 08/12/17 6 123 A112 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17) Đổi phòng từ A110 ->A112
45 Toán rời rạc 01 Lê Thị Mai Thảo 08/12/17 6 12 A111 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
46 Nghệ thuật chữ 01 Phan Minh Nhật 08/12/17 6 123 B209 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
47 Kỹ thuật xử lý ảnh 01 Trần Thị Hạ Quyên 08/12/17 6 123 B210 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
48 Công nghệ phần mềm 01 Nguyễn Quang 08/12/17 6 567 A110 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
49 Mạng không dây 01 Ninh Khánh Chi 08/12/17 6 567 A113 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
50 Tiếng Anh 2 02 Phạm Trần Mộc Miêng 08/12/17 6 567 A114 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
51 Biên tập phim kỹ thuật số 01 Phan Minh Nhật 08/12/17 6 56789 B203 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
52 Hệ thống kinh doanh điện tử 01 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 08/12/17 6 567 B206 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
53 Sáng tác thiết kế 4 01 Lê Thị Thanh Vân 08/12/17 6 56789 B209 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
54 Nguyên lý thị giác 02 Trần Thị Thúy Ngọc 08/12/17 6 56789 B210 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
55 Nguyên lý hệ điều hành 01 Đỗ Công Đức 08/12/17 6 6789 B204 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
56 Ngôn ngữ đánh dấu văn bản 01 Nguyễn Thị Hoa Huệ 08/12/17 6 6789 B208 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
57 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh) 02 Hoàng Trọng Dũng 08/12/17 6 89 SĐK Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  

Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn