Thông báo về việc đổi ngày thi đối với các môn Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh), Lập trình trực quan và Xây dựng website bằng mã nguồn mở 

             Căn cứ thông báo số

             Căn cứ thông báo số 66/TB-KT ngày 10/12/2018 của Trung tâm Khảo thí & ĐBCL về việc dời địa điểm thi, hoãn thi môn học Giáo dục thể chất 1;

Căn cứ công văn 3802/SLĐTBXH-DN ngày 14/12/2018 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng về việc kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng.

Để tạo điều kiện cho các giảng viên Khoa CNTT có thể tham gia thi đúng lịch của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra điều kiện về sân thi môn học Giáo dục thể chất 1 (điền kinh), Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và ngày thi thay đổi cụ thể như sau:

STT

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

NGÀY THI CŨ

GIỜ THI CŨ

PHÒNG THI

NGÀY THI MỚI

GIỜ THI MỚI

1

CMH084

Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh)

11/12/2018

14g00

SANDK

 25/12/2018

14g00

2

CMH084

Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh)

11/12/2018

15g00

SANDK

 25/12/2018

15g00

3

CKH087

Lập trình trực quan

28/12/2018

08g00

A215

 27/12/2018

14g00

4

CKH087

Lập trình trực quan

28/12/2018

08g00

A311

 27/12/2018

14g00

5

CMD151

Xây dựng website bằng mã nguồn mở

28/12/2018

08g00

A315

 27/12/2018

14g00

 Đề nghị Phòng Đào tạo, các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập phối hợp thông báo cho Cán bộ coi thi các học phần trên và sinh viên được biết và thực hiện ./.

Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn