Thông báo lịch học bù từ ngày 15/01/18 - 19/01/18 đối với khóa 11 hệ cao đẳng và khóa 04 hệ trung cấp!   

 

 

TT Tên học phần Họ lót Tên Ngày bù Thứ Tiết Phòng Lớp Lý do Ghi chú
1 Thống kê kinh doanh Vũ Thị Quỳnh Anh 15/01/18 2 123 A114 CCMA17A Nghỉ Tết dương lịch  
2 Luật xa gần Trần Thị Thúy Ngọc 15/01/18 2 123 A212 CCTD17A Nghỉ Tết dương lịch  
3 Giải phẫu Nguyễn Trọng Công Thành 15/01/18 2 123 A213 CCDH17A Nghỉ Tết dương lịch  
4 Tin học Lương Khánh 15/01/18 2 123 B303 TCTM17A Nghỉ Tết dương lịch  
5 Hệ điều hành Linux Hoàng Hữu Đức 15/01/18 2 6789 B207 CCCT17A Nghỉ Tết dương lịch  
6 Cấu trúc máy tính Lê Kim Trọng 15/01/18 2 6789 B303 CCLT17A, CCMM17A Nghỉ Tết dương lịch  
7 Tin học Nguyễn Phương Tâm 17/01/18  4 1234 B204 CCCT17A Nghỉ hội nghị bạn đọc  
8 Mạng máy tính Ninh Khánh Chi 17/01/18  4 1234 B106 CCLT17A Nghỉ hội nghị bạn đọc  
9 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Văn Thái 18/01/18 5 567 A214 CCPDL17A Nghỉ tuần lễ Apec  
10 Giáo dục thể chất 1 (Bóng đá) Nguyễn Ngọc Huy 18/01/18 5 67 SBĐ CCTD17A Nghỉ tuần lễ Apec  
11 Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) Hoàng Trọng Dũng 18/01/18 5 67 SĐK GDTC1_DK Nghỉ tuần lễ Apec  
12 Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) Hoàng Trọng Dũng 18/01/18 5 89 SĐK GDTC1_DK Nghỉ tuần lễ Apec  
13 Thống kê kinh doanh Vũ Thị Quỳnh Anh 19/01/18 6 123 A111 CCMA17A Nghỉ 20/11  
14 Luật xa gần Trần Thị Thúy Ngọc 19/01/18 6 1234 A212 CCTD17A Nghỉ 20/11  
15 Giải phẫu Nguyễn Trọng Công Thành 19/01/18 6 1234 A213 CCDH17A Nghỉ 20/11  
16 Tin học Lương Khánh 19/01/18 6 123 B303 TCTM17A Nghỉ 20/11  
17 Hệ điều hành Linux Hoàng Hữu Đức 19/01/18 6 6789 B207 CCCT17A Nghỉ 20/11  
18 Cấu trúc máy tính Lê Kim Trọng 19/01/18 6 6789 B303 CCLT17A, CCMM17A Nghỉ 20/11  
19 Hình họa Võ Thành Thiên 19/01/18 6 6789 C104 CCTD17A Nghỉ 20/11 Trùng lịch dạy khóa 09  của gv đề nghị chuyển sang chiều thứ 3 ngày 16/01. Giảng viên chủ động báo sinh viên.
20 Hình họa Nguyễn Trọng Công Thành 19/01/18 6 6789 C107 CCDH17A Nghỉ 20/11  

 

Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn