T hông báo thời gian sinh hoạt Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2017-2018 

 

 Nhà trường trân trọng thông báo cho sinh viên các khóa 9-10-11; các Khoa và toàn thể giảng viên làm Cố vấn học tập (CVHT) thời gian sinh hoạt CVHT học kỳ II, năm học 2017-2018 được bố trí từ tiết 8-9 thứ Hai tại các địa điểm đã phân bổ Học kỳ I. (Tuần nào không sinh hoạt thì giảng viên CVHT sẽ trực tiếp thông báo với lớp)

Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn