Đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với khóa 11 hệ cao đẳng và khóa 04 hệ trung cấp! 

            Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học...

            Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Khóa 11 hệ Cao đẳng, Khóa 4 hệ Trung cấp, nhà trường tổ chức đăng ký khối lượng học tập HKII như sau:

- Thời gian đăng ký: từ 15/01/2018 đến 17/01/2018.

- Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://doc.viethanit.edu.vn.

- Thời gian xem thời khóa biểu chính thức: từ ngày 31/01/2018.

Đối với các môn học Tiếng anh, Giáo dục thể chất, sinh viên thực hiện lọc theo mã môn học/mô-đun tương ứng hoặc lọc theo điều kiện Lớp và chọn Lớp chung để đăng ký. Sinh viên có nguyện vọng học lại/học cải thiện cùng đăng ký trong thời gian nêu trên.

Vậy đề nghị sinh viên xem xét kỹ các môn học/mô-đun, nhóm môn học/mô-đun trước khi đăng ký, thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định và thường xuyên truy cập tài khoản để cập nhật thời khóa biểu. Sau thời gian quy định trên, mọi vấn đề liên quan đến khối lượng học tập, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trân trọng./.

Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn